jane_bond: (inside me...)
[personal profile] jane_bond
Міністерство оборони України наказом №292 від 03.06.2016 року внесло зміни до переліку штатних посад, розширивши перелік штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок. Варто відзначити, що дуже важливим елементом є те, що були дозволені бойові посади.Наразі у ЗСУ служать понад 17 тисяч жінок (близько 8,5% від загальної чисельності військових), понад 2 тис. з них отримали статус учасника бойових дій. На липень 2016 за час проведення АТО 630 жінок-військовослужбовців нагороджено відзнаками Міністерства оборони України та почесними нагрудними знаками начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, понад 50 жінок відзначено державними нагородами.

Але є й ті жінки "невидимого батальйону", що загинули, виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи Україну від російської агресії.

Світла пам'ять героям.

свеча
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

jane_bond: (Default)
Jane Bond

June 2017

S M T W T F S
    123
4 5678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 07:16 am
Powered by Dreamwidth Studios